Yakovlev Yak 55 M

Registrations - RA44499 (2002-2005)