Yakovlev Yak 54

Registrations - RA102 (1999-1999)