Yakovlev Yak 55

Registrations - LY-XRK (2003-2009)