Yakovlev Yak 55 M

Registrations - RF00911 (2000-2005)