Yakovlev Yak 55 M

Registrations - RA01333 (1996-2000)