Yakovlev Yak 55

Registrations - LY-AZZ (2000-2022)