Yakovlev Yak 54

Registrations - RF00561 (2004-2005)