Daka (Extra), Olga (Devevzne)

Active: 1979 - 1994